Obchodní podmínky

1. Objednávka

Dokumenty určené k jazykovým korekturám zasílá zákazník prostřednictvím objednávkového formuláře. Do objednávkového formuláře vyplňuje zákazník všechny údaje pravdivě. Odesláním objednávkového formuláře vzniká smluvní vztah, jehož předmětem je jazyková korektura zaslaného textu.

Je-li soubor větší než 25 MB, využijeme po vzájemné domluvě  k realizaci objednávky internetové uložiště.

Vyhrazujeme si právo odmítnout dokumenty, které porušují naše vnitřní ujednání (např. texty propagující rasismus).

2. Cena a způsob úhrady

Cena zakázky se odvíjí od druhu korektury a dodací lhůty. Výsledná cena vychází z platného ceníku.

Pokud se charakter dokumentu vymyká standardu (ryze odborný text, text s enormním množstvím chyb či jinak náročný text), bude zákazníkovi odeslána cenová kalkulace a termín dodání. V takovém případě je objednávka považována za platnou až v okamžiku, kdy zákazník odsouhlasí novou cenu.

Studentům poskytujeme slevy (viz ceník).

Společně s vyhotovenou zakázkou obdrží zákazník i fakturu.  Splatnost faktury je zpravidla 10 dní. Při dražších zakázkách (obvykle v řádu tisíců korun) Vás můžeme požádat o zaplacení zálohy předem, děkujeme za pochopení. Jako důkaz o zaplacení nám stačí zaslat potvrzení o převodu z vašeho internetového bankovnictví, pokud není k oboustranné spokojenosti domluveno jinak.

Platbu je možno provést převodem na účet vedený u Air Bank (1132659020/3030), kde variabilním symbolem bude číslo faktury.

 3. Provedení korektury

Korektury textových dokumentů provádíme přímo do textu formou opravy. Provedené opravy si může zákazník zobrazit pomocí funkce sledování změn ve svém textovém editoru.

Korektury PDF dokumentů provádíme formou zvýraznění chyb a následných oprav v poznámkách.

4. Termíny dodání

Jazykové korektury typu Expres (do 20 normostran) odesíláme nejpozději následující pracovní den. Běžnému zpracování zakázky (lhůta Standard) odpovídá 50 normostran / pracovní den s tím, že základní lhůta jsou alespoň dva pracovní dny.

V ostatních případech zákazníkovi sdělíme dodací lhůty e-mailem, a to co nejdříve po obdržení objednávky.

Domluvený termín odevzdání korektury je pro nás závazný. Pokud by se nám termín splnit nepodařilo, poskytneme vám slevu ve výši 20 % z celkové částky za každý den prodlení. Za svou práci ručíme až do výše ceny zakázky.

5. Záruky

Veškeré texty určené ke korekturám považujeme za důvěrné, ctíme soukromí našich klientů, obdržené materiály nebudeme dále šířit ani s nimi jakkoliv nakládat.

S osobními údaji našich zákazníků zacházíme ve shodě se zákonem o ochranně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb) a jsme řádně registrováni v databázi ÚOOÚ pod registračním číslem 00049316.

Dále zaručujeme, že v případě neopravení pravopisné či gramatické chyby vrátíme zákazníkovi plnou cenu za stranu, na níž jsme chybu neopravili. Vrácení peněz lze uplatňovat do sedmi dnů od odeslání vyhotovených korektur.

V případě vážnějších nedostatků je sleva určena dohodou. Za svou práci ručíme až do výše ceny zakázky.

V případě jakéhokoliv problému vás neprodleně kontaktujeme telefonicky a emailem.

 

 Objednávkou našich služeb potvrzujete svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.